Tel: 024.33829795

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Văn bản mẫu


Thông Báo Tuyển Sinh

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quyết định 17 /2021/QĐ-UBND

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Công văn 100 V/v tăng cường thực hiện quyết liệt phòng chống dịch Covid 19

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Thông tư sô 29 QD cap cap lai GCN la luong y.doc

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Báo cáo kết quả hoạt động hội năm 2022 phương hướng năm 2023

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (7)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quy chế thi đua khen thưởng của TW Hội Đông y Việt Nam

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Nghị quyết hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 năm 2022

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (6)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quy chế làm việc BCH, BTV, BTT

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu hồ sơ kết nạp hội viên mới + đổi thẻ

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Thông Báo Tuyển Sinh

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (5)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quyết định phân công nhiệm vụ BCH

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng năm 2017

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

CV phòng chống SXH

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (4)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quyết định 5480_2

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Hướng dẫn về việc thực hiện quy chế khen thưởng của Hôi Đông y Hà Nội

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

CV nhắc nhở một số công việc trực thuộc Hội đông y Hà Nội

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (3)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quyết định 5480

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Nội dung câu hỏi và đáp án dùng cho kiểm tra cấp giấy chứng nhận là Lương y theo TT số 29 năm 2015

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

CV vv tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên địa bàn Thành phố

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (2)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hôi nghị Hội Đông y tháng 3 năm 2021

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu tờ trình kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Văn bản Bộ Y tế

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tài liệu Hội nghị 22.10.2021 (1)

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Tai lieu ve Dai hoi

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

mẫu danh sách trích ngang kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu báo cáo 2022

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quyết định 39 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT DUYỆT CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN”

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download