Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Giấy triệu tập Hội nghị sơ kết quý III năm 2016 (10/5/2016)

 

   UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

             HỘI ĐÔNG Y

        Số:          /GTT - HĐY

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2016

 

GIẤY TRIỆU TẬP

 

      Kính gửi: - Hội Đông y các quận, huyện, thị xã

                                - Các Hội, Chi hội trực thuộc Hội Đông y T.P Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết công tác Hội năm 2016. Hội Đông y thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo công tác tổ chức xây dựng Hội Đông y xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội và Sơ kết công tác hoạt động Hội quý III/2016.

          * Thành phần:

- Các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y thành phố Hà Nội khóa XI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Các đ/c Chủ tịch Hội Đông y quận, huyện, thị xã.

- Các đ/c Chi hội trưởng các Hội, Chi hội trực thuộc Hội Đông y thành phố Hà Nội.  

* Thời gian:  8h00 ngày 12/10/2016.

*  Địa điểm:                  Hội trường UBND quận Thanh Xuân

 

     (Số 9 Khuất Duy Tiến – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội)

           Đề nghị các đại biểu đến dự đầy đủ, đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả cao./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

 

 

 

TM. BCH HỘI  ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Siêm