Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Bản đăng ký thi đua năm 2017 (12/7/2016)

 


 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2017

 
 
 

 


                Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Đông y TP. Hà Nội

 

1. Tên đơn vị:

- Địa chỉ:                                                     Điện thoại:

- Tổng số Hội, Chi hội:

- Tổng số hội viên:

2. Chức năng, nhiệm vụ chính: (đề nghị ghi rõ nội dung)

3. Nội dung thi đua: (đề nghị ghi rõ nội dung)

4. Biện pháp thi đua: (đề nghị ghi rõ nội dung)

5. Mô hình đăng ký thi đua:

- Tên mô hình:

- Mục đích:

- Dự kiến hiệu quả:

6. Đăng ký thi đua:

- Cờ thi đua Thành phố;

- Bằng khen Trung ương Hội Đông y Việt Nam;

- Giấy khen Hội Đông y thành phố Hà Nội.

 

Chủ tịch Hội Đông y ……………………………..

 (ký tên đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

- Cờ thi đua Thành phố chỉ xét tặng cho Hội Đông y các quận, huyện, thị xã có đăng ký mô hình thi đua từ đầu năm.

- Thời gian nộp: Trước ngày  30/12/2016

- Người nhận: Đ/c Lê Kim Vượng – ĐT: 0983.288358